هفت عادت کودکان موفق (جلد معمولی)

هفت عادت کودکان موفق (جلد معمولی) چاپ سوم

كودكان با خواندن اين مجموعه با مهارتهاى رفتارى زير آشنا مى شوند:
پذيرش خود و حس مسئوليت پذيرى
برنامه ريزى و هدفمند بودن در زندگى
نظم داشتن و اولويت بندى كارها
تكنيك برنده _ برنده
هنر خوب گوش كردن
همكارى كردن
تجديدقوا و همدردى
اين كتاب مورد تأييد منابع آموزشى و تربيتى وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته و براى پايه هاى اول تا ششم مناسب تشخيص داده شده؛ همچنين منتخب شوراى كتاب كودك هم هست.

2,800,000 ریال

21
17
2
534

عنوان و پدید آور : من همینم که هستم ( کنترل خود ) نویسنده شون کاوی ، تصویرگر استیسی کورتیس ؛ مترجم حمیده شرزه ئی.
مشخصات نشر : تهران، خانه تحول، 1395.
مشخصات ظاهری : [32]ص، مصور(رنگی)،5/16*22 س م
فروست : هفت عادت کودکان موفق ؛ عادت 1
شابک : 5-47-8230-964-978 دوره : 6-40-8230-964-978
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
یادداشت : عنوان اصلی : [2009], The 7 habits of happy kids 1 : Just the way I am
یادداشت : گروه سنی : ب.
موضوع : کودکان - راهنمای مهارت های زندگی - داستان
موضوع : children-life skills guides - fiction
موضوع : عزت نفس کودکان - داستان
موضوع : self steem in children -fiction
موضوع : خارپشت - داستان
موضوع : Hedgehogs - fiction
شناسه افزوده : کورتیس، استیسی، تصویرگر
شناسه افزوده : Curtis , Stacy 
شناسه افزوده : شرزه ئی ، حمیده ، 1352 - مترجم
رده بندی دیویی : 1335 م 335 ک 23 / 305 دا
شماره کتابشناسی ملی : 4432283
من همينم كه هستم 
طراح گرافیک : حميدرضا دانش 
نوبت چاپ : اول، زمستان 95 
شمارگان : 2000 نسخه 
شابک : 5-47-8230-964-978
شابک دوره : 6-40-8230-964-978

وقتى بزرگ شوم

سرشناسه : کاوی ، شون Covey , Sean
عنوان و پدید آور : وقتى بزرگ شوم 
نویسنده شون کاوی ، تصویرگر استیسی کورتیس ؛ مترجم حمیده شرزه ئی.
مشخصات نشر : تهران، خانه تحول، 1395.
مشخصات ظاهری : [32]ص، مصور(رنگی)،5/16*22 س م
فروست : هفت عادت کودکان موفق ؛ عادت 2
شابک : 3-41-8230-964-978 شابک دوره : 6-40-8230-964-978
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
یادداشت : عنوان اصلی :The 7 habits of happy kids, Habit 2 : when I grow up , c 2003
یادداشت : گروه سنی : ب.
موضوع : کودکان - راهنمای مهارت های زندگی - داستان
موضوع : children-life skills guides - fiction
موضوع : آینده نگری - داستان
موضوع : forcasting -fiction
موضوع : داستان های حیوانات
موضوع : Animal - fiction
شناسه افزوده : کورتیس، استیسی، تصویرگر
شناسه افزوده : Curtis , Stacy 
شناسه افزوده : شرزه ئی ، حمیده ، 1352 - مترجم
رده بندی دیویی : 1395 و 335 ک 231/305 دا
شماره کتابشناسی ملی : 4450355

طراح گرافیک : حميدرضا دانش 
نوبت چاپ : اول، زمستان 95 
شمارگان : 2000 نسخه 
شابک :3-41-8230-964-978
شابک دوره : 6-40-8230-964-978
تلفن مركز پخش : 22196442-021
آدرس سايت : www.kht.ir
پست الكترونيكى : nashr@kht.ir

سرشناسه : کاوی ، شون Covey , Sean

عنوان و پدید آور : هر چیزی جایی دارد ( اولویت بندی ) نویسنده شون کاوی ، تصویرگر استیسی کورتیس ؛ مترجم حمیده شرزه ئی.
مشخصات نشر : تهران، خانه تحول، 1395.
مشخصات ظاهری : [32]ص، مصور(رنگی)،5/16*22 س م
فروست : هفت عادت کودکان موفق ؛ عادت 3
شابک : 0-42-8230-964-978 شابک دوره : 6-40-8230-964-978
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
یادداشت : عنوان اصلی : The 7 habits of happy kids, Habit 3 : A Place for every thing, c 2010
یادداشت : گروه سنی : ب.
موضوع : کودکان - راهنمای مهارت های زندگی - داستان
موضوع : children-life skills guides - fiction
موضوع : نظم و بی نظمی - داستان
موضوع : order - disorder-Fiction
موضوع : داستان های حیوانات
موضوع : Animal fiction
شناسه افزوده : کورتیس، استیسی، تصویرگر
شناسه افزوده : Curtis , Stacy 
شناسه افزوده : شرزه ئی ، حمیده ، 1352 - مترجم
رده بندی دیویی : 1395 هـ 335 ک 231 / 305 دا
شماره کتابشناسی ملی : 4450356

هر چیزی جایی دارد
طراح گرافیک : حميدرضا دانش
نوبت چاپ : اول، زمستان 95
شمارگان : 2000 نسخه
شابک : 0-42-8230-964-978
شابک دوره : 6-40-8230-964-978
تلفن مركز پخش : 22196442-021
آدرس سايت : www.kht.ir
پست الكترونيكى : nashr@kht.ir

سرشناسه : کاوی ، شون Covey , Sean
عنوان و پدید آور : سامی و شیرینی گردویی ( برنده -برنده بودن ) نویسنده شون کاوی ، تصویرگر استیسی کورتیس ؛ مترجم حمیده شرزه ئی.
مشخصات نشر : تهران، خانه تحول، 1395.
مشخصات ظاهری : [32]ص، مصور(رنگی)،5/16*22 س م
فروست : هفت عادت کودکان موفق ؛ عادت 4
شابک : 7-43-8230-964-978 شابک دوره : 6-40-8230-964-978
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
یادداشت : عنوان اصلی : The 7 habit of happy kids, 04 : Sammy and the pecan pie , c2013
یادداشت : گر

F Sharzehee, [08.05.18 16:17]
وه سنی : ب.
موضوع : کودکان - راهنمای مهارت های زندگی - داستان
موضوع : children- life skills guides - fiction
موضوع : حسد در کودکان - داستان
موضوع : Jealousy in children - Fiction
موضوع : داستان های فردی در کودکان - داستان
موضوع : Individual differences in children - Fiction
موضوع : داستان های حیوانات
موضوع : Animal fiction
شناسه افزوده : کورتیس، استیسی، تصویرگر
شناسه افزوده : Curtis , Stacy 
شناسه افزوده : شرزه ئی، حمیده ، 1352 - مترجم
رده بندی دیویی : 1395 س 335 ک 231 / 305 دا
شماره کتابشناسی ملی : 4449908

سݠامی و شیرینی گردویی
طراح گرافیک : حميدرضا دانش
نوبت چاپ : اول، زمستان 95
شمارگان : 2000 نسخه
شابک : 7-43-8230-964-978
شابک دوره : 6-40-8230-964-978
تلفن مركز پخش : 22196442-021
آدرس سايت : www.kht.ir
پست الكترونيكى : nashr@kht.ir

سرشناسه : کاوی ، شون Covey , Sean
عنوان و پدید آور : کلوچه های لی لی ( خوب گوش کردن ) نویسنده شون کاوی ، تصویرگر استیسی کورتیس ؛ مترجم حمیده شرزه ئی.
مشخصات نشر : تهران، خانه تحول، 1395.
مشخصات ظاهری : [32]ص، مصور(رنگی)،5/16*22 س م
فروست : هفت عادت کودکان موفق ؛ عادت 5
شابک : 4-44-8230-964-978 شابک دوره : 6-40-8230-964-978
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
یادداشت : عنوان اصلی :The 7 habits of happy kids 5 : lily and the yucky cookies , c2013
یادداشت : گروه سنی : ب.
موضوع : کودکان - راهنمای مهارت های زندگی - داستان
موضوع : children-life skills guides - fiction
موضوع : گوش دادن
موضوع : Listening
موضوع : داستان های حیوانات
موضوع : Animal - fiction
شناسه افزوده : کورتیس، استیسی، تصویرگر
شناسه افزوده : Curtis , Stacy 
شناسه افزوده : شرزه ئی ، حمیده ، 1352 - مترجم
رده بندی دیویی : 1395 ک 335 ک 231 / 305 دا
شماره کتابشناسی ملی : 4449920

کلوچه های لی لی
طراح گرافیک : حميدرضا دانش 
نوبت چاپ : اول، زمستان 95 
شمارگان : 2000 نسخه 
شابک : 4-44-8230-964-978
شابک دوره : 6-40-8230-964-978
تلفن مركز پخش : 22196442-021
آدرس سايت : www.kht.ir
پست الكترونيكى : nashr@kht.ir


سرشناسه : کاوی ، شون Covey , Sean
عنوان و پدید آور : سوفی و شعر عالی اش ( همکاری کردن ) نویسنده شون کاوی ، تصویرگر استیسی کورتیس ؛ مترجم حمیده شرزه ئی.
مشخصات نشر : تهران، خانه تحول، 1395.
مشخصات ظاهری : [32]ص، مصور(رنگی)،5/16*22 س م
فروست : هفت عادت کودکان موفق ؛ عادت 6
شابک : 1-45-8230-964-978 شابک دوره : 6-40-8230-964-978
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
یادداشت : عنوان اصلی :The 7 habits of happy kids 6 : Sophie and the perfect poem , c2013
یادداشت : گروه سنی : ب.
موضوع : کودکان - راهنمای مهارت های زندگی - داستان
موضوع : children-life skills guides - fiction
موضوع : همکاری - داستان
موضوع : Mutalism - Fiction
موضوع : داستان های حیوانات
موضوع : Animal - fiction
شناسه افزوده : کورتیس، استیسی، تصویرگر
شناسه افزوده : Curtis , Stacy 
شناسه افزوده : شرزه ئی ، حمیده ، 1352 - مترجم
رده بندی دیویی : 1395 س و 335 ک 231 / 305 دا
شماره کتابشناسی ملی : 4449978

سوفی و شعر عالی اش
طراح گرافیک : حميدرضا دانش 
نوبت چاپ : اول، زمستان 95 
شمارگان : 2000 نسخه 
شابک : 1-45-8230-964-978
شابک دوره : 6-40-8230-964-978
تلفن مركز پخش : 22196442-021
آدرس سايت : www.kht.ir
پست الكترونيكى : nashr@kht.ir


سرشناسه : کاوی ، شون Covey , Sean
عنوان و پدید آور : گوبی و پدربزرگش ( تجدید قوا ) نویسنده شون کاوی ، تصویرگر استیسی کورتیس ؛ مترجم حمیده شرزه ئی.
مشخصات نشر : تهران، خانه تحول، 1395.
مشخصات ظاهری : [32]ص، مصور(رنگی)،5/16*22 س م
فروست : هفت عادت کودکان موفق ؛ عادت 7
شابک : 8-46-8230-964-978 شابک دوره : 6-40-8230-964-978
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
یادداشت : عنوان اصلی :The 7 habits of happy kids 7 : Goob and his grandpa , c2013
یادداشت : گروه سنی : ب.
موضوع : کودکان - راهنمای مهارت های زندگی - داستان
موضوع : children-life skills guides - fiction
موضوع : پدربزرگ ها - داستان
موضوع : Grandfathers - Fiction
موضوع : سوگمندی در کودکان - داستان
موضوع : Bravement in children - fiction
موضوع : کودکان و مرگ - داستان
موضوع : Children and death - Fiction
موضوع : داستان های حیوانات
موضوع : Animals - Fiction
شناسه افزوده : کورتیس، استی

شما هم می توانید در مورد این کالا نظر بدهید