هفت عادت کودکان موفق (جلد معمولی)

هفت عادت کودکان موفق (جلد معمولی)

نويسنده ى اين مجموعه "شون كاوى" فرزند نويسنده معروف " استفان كاوى " هفت عادت مردمان مؤثر را در قالب داستانهايى شيرين و جذاب براى كودكان به رشته تحرير درآورده است و در پايان كتاب ها راهكارهاى عملى جهت كسب آن عادات ارائه كرده است. عادت هايى مثل: همكارى كردن، اولويت بندى، تجديدقوا، خوب گوش كردن و ...

450,000 ریال

21
17
2
533

عنوان و پدید آور : من همینم که هستم ( کنترل خود ) نویسنده شون کاوی ، تصویرگر استیسی کورتیس ؛ مترجم حمیده شرزه ئی.
مشخصات نشر : تهران، خانه تحول، ۱۳۹۵.
مشخصات ظاهری : [۳۲]ص، مصور(رنگی)،۵/۱۶*۲۲ س م
فروست : هفت عادت کودکان موفق ؛ عادت ۱
شابک : ۵-۴۷-۸۲۳۰-۹۶۴-۹۷۸ دوره : ۶-۴۰-۸۲۳۰-۹۶۴-۹۷۸
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
یادداشت : عنوان اصلی : [2009], The 7 habits of happy kids 1 : Just the way I am
یادداشت : گروه سنی : ب.
موضوع : کودکان - راهنمای مهارت های زندگی - داستان
موضوع : children-life skills guides - fiction
موضوع : عزت نفس کودکان - داستان
موضوع : self steem in children -fiction
موضوع : خارپشت - داستان
موضوع : Hedgehogs - fiction
شناسه افزوده : کورتیس، استیسی، تصویرگر
شناسه افزوده : Curtis , Stacy 
شناسه افزوده : شرزه ئی ، حمیده ، ۱۳۵۲ - مترجم
رده بندی دیویی : ۱۳۳۵ م ۳۳۵ ک ۲۳ / ۳۰۵ دا
شماره کتابشناسی ملی : ۴۴۳۲۲۸۳
من همينم كه هستم 
طراح گرافیک : حميدرضا دانش 
نوبت چاپ : اول، زمستان 95 
شمارگان : 2000 نسخه 
شابک : 5-47-8230-964-978
شابک دوره : 6-40-8230-964-978

وقتى بزرگ شوم

سرشناسه : کاوی ، شون Covey , Sean
عنوان و پدید آور : وقتى بزرگ شوم 
نویسنده شون کاوی ، تصویرگر استیسی کورتیس ؛ مترجم حمیده شرزه ئی.
مشخصات نشر : تهران، خانه تحول، ۱۳۹۵.
مشخصات ظاهری : [۳۲]ص، مصور(رنگی)،۵/۱۶*۲۲ س م
فروست : هفت عادت کودکان موفق ؛ عادت 2
شابک : 3-۴1-۸۲۳۰-۹۶۴-۹۷۸ شابک دوره : 6-40-8230-964-978
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
یادداشت : عنوان اصلی :The 7 habits of happy kids, Habit 2 : when I grow up , c 2003
یادداشت : گروه سنی : ب.
موضوع : کودکان - راهنمای مهارت های زندگی - داستان
موضوع : children-life skills guides - fiction
موضوع : آینده نگری - داستان
موضوع : forcasting -fiction
موضوع : داستان های حیوانات
موضوع : Animal - fiction
شناسه افزوده : کورتیس، استیسی، تصویرگر
شناسه افزوده : Curtis , Stacy 
شناسه افزوده : شرزه ئی ، حمیده ، ۱۳۵۲ - مترجم
رده بندی دیویی : ۱۳۹۵ و ۳۳۵ ک ۲۳۱/۳۰۵ دا
شماره کتابشناسی ملی : ۴۴۵۰۳۵۵

طراح گرافیک : حميدرضا دانش 
نوبت چاپ : اول، زمستان 95 
شمارگان : 2000 نسخه 
شابک :3-41-8230-964-978
شابک دوره : 6-40-8230-964-978
تلفن مركز پخش : 22196442-021
آدرس سايت : www.kht.ir
پست الكترونيكى : [email protected]

سرشناسه : کاوی ، شون Covey , Sean

عنوان و پدید آور : هر چیزی جایی دارد ( اولویت بندی ) نویسنده شون کاوی ، تصویرگر استیسی کورتیس ؛ مترجم حمیده شرزه ئی.
مشخصات نشر : تهران، خانه تحول، ۱۳۹۵.
مشخصات ظاهری : [۳۲]ص، مصور(رنگی)،۵/۱۶*۲۲ س م
فروست : هفت عادت کودکان موفق ؛ عادت ۳
شابک : ۰-۴۲-۸۲۳۰-۹۶۴-۹۷۸ شابک دوره : 6-40-8230-964-978
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
یادداشت : عنوان اصلی : The 7 habits of happy kids, Habit 3 : A Place for every thing, c 2010
یادداشت : گروه سنی : ب.
موضوع : کودکان - راهنمای مهارت های زندگی - داستان
موضوع : children-life skills guides - fiction
موضوع : نظم و بی نظمی - داستان
موضوع : order - disorder-Fiction
موضوع : داستان های حیوانات
موضوع : Animal fiction
شناسه افزوده : کورتیس، استیسی، تصویرگر
شناسه افزوده : Curtis , Stacy 
شناسه افزوده : شرزه ئی ، حمیده ، ۱۳۵۲ - مترجم
رده بندی دیویی : ۱۳۹۵ هـ ۳۳۵ ک ۲۳۱ / ۳۰۵ دا
شماره کتابشناسی ملی : ۴۴۵۰۳۵۶

هر چیزی جایی دارد
طراح گرافیک : حميدرضا دانش
نوبت چاپ : اول، زمستان 95
شمارگان : 2000 نسخه
شابک : 0-42-8230-964-978
شابک دوره : 6-40-8230-964-978
تلفن مركز پخش : 22196442-021
آدرس سايت : www.kht.ir
پست الكترونيكى : [email protected]

سرشناسه : کاوی ، شون Covey , Sean
عنوان و پدید آور : سامی و شیرینی گردویی ( برنده -برنده بودن ) نویسنده شون کاوی ، تصویرگر استیسی کورتیس ؛ مترجم حمیده شرزه ئی.
مشخصات نشر : تهران، خانه تحول، ۱۳۹۵.
مشخصات ظاهری : [۳۲]ص، مصور(رنگی)،۵/۱۶*۲۲ س م
فروست : هفت عادت کودکان موفق ؛ عادت ۴
شابک : ۷-۴۳-۸۲۳۰-۹۶۴-۹۷۸ شابک دوره : 6-40-8230-964-978
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
یادداشت : عنوان اصلی : The 7 habit of happy kids, 04 : Sammy and the pecan pie , c2013
یادداشت : گر

F Sharzehee, [08.05.18 16:17]
وه سنی : ب.
موضوع : کودکان - راهنمای مهارت های زندگی - داستان
موضوع : children- life skills guides - fiction
موضوع : حسد در کودکان - داستان
موضوع : Jealousy in children - Fiction
موضوع : داستان های فردی در کودکان - داستان
موضوع : Individual differences in children - Fiction
موضوع : داستان های حیوانات
موضوع : Animal fiction
شناسه افزوده : کورتیس، استیسی، تصویرگر
شناسه افزوده : Curtis , Stacy 
شناسه افزوده : شرزه ئی، حمیده ، ۱۳۵۲ - مترجم
رده بندی دیویی : ۱۳۹۵ س ۳۳۵ ک ۲۳۱ / ۳۰۵ دا
شماره کتابشناسی ملی : ۴۴۴۹۹۰۸

سݠامی و شیرینی گردویی
طراح گرافیک : حميدرضا دانش
نوبت چاپ : اول، زمستان 95
شمارگان : 2000 نسخه
شابک : ۷-4۳-8230-964-978
شابک دوره : 6-40-8230-964-978
تلفن مركز پخش : 22196442-021
آدرس سايت : www.kht.ir
پست الكترونيكى : [email protected]

سرشناسه : کاوی ، شون Covey , Sean
عنوان و پدید آور : کلوچه های لی لی ( خوب گوش کردن ) نویسنده شون کاوی ، تصویرگر استیسی کورتیس ؛ مترجم حمیده شرزه ئی.
مشخصات نشر : تهران، خانه تحول، ۱۳۹۵.
مشخصات ظاهری : [۳۲]ص، مصور(رنگی)،۵/۱۶*۲۲ س م
فروست : هفت عادت کودکان موفق ؛ عادت ۵
شابک : ۴-۴۴-۸۲۳۰-۹۶۴-۹۷۸ شابک دوره : 6-40-8230-964-978
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
یادداشت : عنوان اصلی :The 7 habits of happy kids 5 : lily and the yucky cookies , c2013
یادداشت : گروه سنی : ب.
موضوع : کودکان - راهنمای مهارت های زندگی - داستان
موضوع : children-life skills guides - fiction
موضوع : گوش دادن
موضوع : Listening
موضوع : داستان های حیوانات
موضوع : Animal - fiction
شناسه افزوده : کورتیس، استیسی، تصویرگر
شناسه افزوده : Curtis , Stacy 
شناسه افزوده : شرزه ئی ، حمیده ، ۱۳۵۲ - مترجم
رده بندی دیویی : ۱۳9۵ ک ۳۳۵ ک ۲۳1 / ۳۰۵ دا
شماره کتابشناسی ملی : ۴۴49920

کلوچه های لی لی
طراح گرافیک : حميدرضا دانش 
نوبت چاپ : اول، زمستان 95 
شمارگان : 2000 نسخه 
شابک : ۴-4۴-8230-964-978
شابک دوره : 6-40-8230-964-978
تلفن مركز پخش : 22196442-021
آدرس سايت : www.kht.ir
پست الكترونيكى : [email protected]


سرشناسه : کاوی ، شون Covey , Sean
عنوان و پدید آور : سوفی و شعر عالی اش ( همکاری کردن ) نویسنده شون کاوی ، تصویرگر استیسی کورتیس ؛ مترجم حمیده شرزه ئی.
مشخصات نشر : تهران، خانه تحول، ۱۳۹۵.
مشخصات ظاهری : [۳۲]ص، مصور(رنگی)،۵/۱۶*۲۲ س م
فروست : هفت عادت کودکان موفق ؛ عادت ۶
شابک : ۱-۴۵-۸۲۳۰-۹۶۴-۹۷۸ شابک دوره : 6-40-8230-964-978
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
یادداشت : عنوان اصلی :The 7 habits of happy kids 6 : Sophie and the perfect poem , c2013
یادداشت : گروه سنی : ب.
موضوع : کودکان - راهنمای مهارت های زندگی - داستان
موضوع : children-life skills guides - fiction
موضوع : همکاری - داستان
موضوع : Mutalism - Fiction
موضوع : داستان های حیوانات
موضوع : Animal - fiction
شناسه افزوده : کورتیس، استیسی، تصویرگر
شناسه افزوده : Curtis , Stacy 
شناسه افزوده : شرزه ئی ، حمیده ، ۱۳۵۲ - مترجم
رده بندی دیویی : ۱۳9۵ س و ۳۳۵ ک ۲۳1 / ۳۰۵ دا
شماره کتابشناسی ملی : ۴۴499۷۸

سوفی و شعر عالی اش
طراح گرافیک : حميدرضا دانش 
نوبت چاپ : اول، زمستان 95 
شمارگان : 2000 نسخه 
شابک : ۱-4۵-8230-964-978
شابک دوره : 6-40-8230-964-978
تلفن مركز پخش : 22196442-021
آدرس سايت : www.kht.ir
پست الكترونيكى : [email protected]


سرشناسه : کاوی ، شون Covey , Sean
عنوان و پدید آور : گوبی و پدربزرگش ( تجدید قوا ) نویسنده شون کاوی ، تصویرگر استیسی کورتیس ؛ مترجم حمیده شرزه ئی.
مشخصات نشر : تهران، خانه تحول، ۱۳۹۵.
مشخصات ظاهری : [۳۲]ص، مصور(رنگی)،۵/۱۶*۲۲ س م
فروست : هفت عادت کودکان موفق ؛ عادت ۷
شابک : ۸-۴۶-۸۲۳۰-۹۶۴-۹۷۸ شابک دوره : 6-40-8230-964-978
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
یادداشت : عنوان اصلی :The 7 habits of happy kids 7 : Goob and his grandpa , c2013
یادداشت : گروه سنی : ب.
موضوع : کودکان - راهنمای مهارت های زندگی - داستان
موضوع : children-life skills guides - fiction
موضوع : پدربزرگ ها - داستان
موضوع : Grandfathers - Fiction
موضوع : سوگمندی در کودکان - داستان
موضوع : Bravement in children - fiction
موضوع : کودکان و مرگ - داستان
موضوع : Children and death - Fiction
موضوع : داستان های حیوانات
موضوع : Animals - Fiction
شناسه افزوده : کورتیس، استی

شما هم می توانید در مورد این کالا نظر بدهید